Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

R E G U L A M I N S T U D I Ó W P O D Y P L O M O W Y C H

 

R E G U L A M I N

S T U D I Ó W  P O D Y P L O M O W Y C H

 

Za??cznik do Uchwa?y Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2006 roku.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.        Studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie maj? na celu doskonalenie, dokszta?canie kadr.

2.        Studia podyplomowe mog? by? prowadzone przez wydzia?y. Zakres studiów musi by? zwi?zany z prowadzonymi przez dany wydzia? kierunkami studiów.

3.        Studia podyplomowe mog? by? prowadzone przez jednostki, o których mowa w ust.2 przy wspó?udziale instytucji i organizacji, w tym tak?e zagranicznych. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania studiów okre?laj? umowy zawarte mi?dzy tymi jednostkami.

4.        Studia podyplomowe przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem studiów wy?szych.

5.        Jednostki prowadz?ce studia zobowi?zane s? do zapewnienia:

a)      kadry dydaktycznej posiadaj?ce kwalifikacje odpowiadaj?ce rodzajowi prowadzonych zaj??;

b)      sal dydaktycznych i laboratoriów oraz wyposa?enia niezb?dnego do prawid?owej realizacji planu studiów i programu nauczania;

c)      materia?ów dydaktycznych przeznaczonych dla uczestników studiów;

d)      obs?ugi administracyjno-technicznej studiów.

6.        Za jako?? kszta?cenia na studiach podyplomowych odpowiada dziekan wydzia?u.

7.        Studia podyplomowe w specjalizacji nauczycielskiej prowadzone s? w zakresach:

a)      przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zaj??) – w wymiarze co najmniej 350 godzin i trwaj? co najmniej trzy semestry;

b)      przygotowania pedagogicznego – w wymiarze co najmniej 330 godzin i trwaj? co najmniej trzy semestry, realizowane s? praktyki pedagogiczne w wymiarze co najmniej 150 godzin;

c)      przygotowania do pracy w szko?ach specjalnych i o?rodkach specjalnych – w wymiarze co najmniej 350 godzin.

 

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

§ 2

1.        Studia podyplomowe tworzy, przekszta?ca i likwiduje rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez rad? wydzia?u.

2.        Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych powinien okre?la?:

nazw? studiów,

plan studiów i program nauczania, uwzgl?dniaj?cy przedmioty nauczania na poszczególnych semestrach, warunki ich zaliczania oraz uzyskiwania ?wiadectwa uko?czenia studiów,

sylwetk? absolwenta,

obsad? kadrow? zaj??,

miejsce i czas trwania studiów (liczb? semestrów) oraz form? prowadzenia (stacjonarne i niestacjonarne),

szczegó?owe zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia,

kalkulacj? kosztów wg wzoru okre?lonego przez kwestur? uczelni,

wyci?g z protoko?u posiedzenia rady wydzia?u, zawieraj?cy uchwa?? w sprawie utworzenia studiów podyplomowych,

warunki umów i porozumie?, w przypadku tworzenia studiów podyplomowych z jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w § 1 ust.3.

3.        Wniosek o kolejn? edycj? studiów powinien zawiera? informacje o wszystkich elementach, które ulegaj? zmianie, a w szczególno?ci:

plany studiów i programy nauczania poszczególnych przedmiotów w przypadku korekty,

obsad? kadrow? zaj??,

wyci?g z protoko?u posiedzenia rady wydzia?u, zawieraj?cy opini? o proponowanych zmianach w planie studiów i programie nauczania,

ka?dorazowo kalkulacj? kosztów.

4.        Wniosek o utworzenie studiów nale?y z?o?y? do Rektora nie pó?niej ni? na 2 miesi?ce przed planowanym terminem rozpocz?cia naboru kandydatów. W przypadku kolejnej edycji stosowny wniosek nale?y z?o?y? nie pó?niej ni? na 1 miesi?c przez terminem rozpocz?cia zaj??.

5.        Wniosek o likwidacj? studiów podyplomowych sk?ada kierownik studiów w Biurze ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich, do??czaj?c:

a)      uzasadnienie likwidacji studiów podyplomowych,

b)      wyci?g z protoko?u posiedzenia rady wydzia?u, zawieraj?cy uchwa?? w sprawie likwidacji studiów podyplomowych,

c)      stanowisko w sprawie likwidacji studiów podyplomowych wyra?one na pi?mie przez rady jednostek organizacyjnych uczestnicz?cych w ich prowadzeniu – w przypadku studiów podyplomowych, o których mowa w § 1 ust. 3,

6.    W przypadku nie uruchomienia studiów podyplomowych przez trzy kolejne edycje, kierownik studiów podyplomowych ma obowi?zek z?o?y? wniosek o ich likwidacj?.

 

III. WARUNKI FINANSOWE TWORZENIA I FUNCJONOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

§ 3

1.        Studia podyplomowe s? w ca?o?ci odp?atne.

2.        Podstaw? ustalenia odp?atno?ci stanowi planowany koszt zaj?? dydaktycznych dla minimum 20 osobowej grupy (mniejsza liczba osób wymaga decyzji rektora), obejmuj?cy wszystkie koszty bezpo?rednie, a tak?e koszty po?rednie wed?ug zasad ustalonych i przyj?tych przez Senat w danym roku rozliczeniowym.

3.        Wysoko?? op?aty zatwierdza Rektor na podstawie zestawienia kosztów sporz?dzonego przez kierownika studiów i zatwierdzonego przez dziekana.

4.        Z przychodów studiów podyplomowych dokonuje si? odpisów na pokrycie kosztów ogólnouczelnianych oraz ogólnowydzia?owych w wysoko?ci okre?lonej przez Senat Uczelni. Dotyczy studiów podyplomowych realizowanych w siedzibie i poza siedzib? uczelni.

5.        Uczestnicy wnosz? op?at? za studia podyplomowe na podane przez Uniwersytet konto przed rozpocz?ciem ka?dego semestru.

6.        Ustalon? op?at? mo?e wnie?? pracodawca kieruj?cy pracownika na studia podyplomowe. Wniesiona op?ata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji lub skre?lenia z listy uczestników studiów.

7.        W przypadku organizowania studiów dla konkretnego podmiotu prawnego ustalon? kwot?, obejmuj?c? ca?kowity koszt prowadzenia studiów, wp?aca podmiot przed rozpocz?ciem kszta?cenia.

8.        Nadzór nad gospodark? finansow? studiów podyplomowych sprawuje prorektor nadzoruj?cy studia podyplomowe oraz zast?pca kanclerza – kwestor uczelni.

 

IV.       REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

 

§ 4

1.        Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa si? na zasadach okre?lonych w akcie prawnym powo?ania tych studiów.

2.        Kierownik studiów podyplomowych podaje do wiadomo?ci publicznej: warunki rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce sk?adania dokumentów, co najmniej na 2 miesi?ce przed terminem rozpocz?cia zaj??.

3.        Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia podyplomowe sk?adaj? w sekretariacie studiów podyplomowych nast?puj?ce dokumenty:

podanie o przyj?cie na studia,

kwestionariusz osobowy,

odpis dyplomu uko?czenia studiów wy?szych,

inne dokumenty wskazane w zasadach rekrutacji.

4.        Warunkiem przyj?cia na studia podyplomowe jest:

spe?nienie ustalonych kryteriów kwalifikacyjnych okre?lonych w akcie prawnym o utworzeniu studiów,

uzyskanie pozytywnego wyniku post?powania kwalifikacyjnego ustalonego dla danych studiów.

5.   Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja powo?ana przez dziekana wydzia?u na wniosek kierownika studiów. Z przebiegu post?powania kwalifikacyjnego sporz?dza si? protokó?, który stanowi podstaw? do decyzji o uruchomieniu studiów.

6.   Decyzj? o przyj?ciu na studia podyplomowe podejmuje prorektor nadzoruj?cy studia podyplomowe.

7.   List? osób zakwalifikowanych do przyj?cia na studia podyplomowe (dotyczy tak?e kolejnych edycji), kierownik studiów przedk?ada w Biurze ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich.

 

V.ORGANIZACJA STUDIÓW

 

§ 5

1.        Kszta?cenie na studiach podyplomowych prowadzone jest w uk?adzie semestralnym.

2.        Studia podyplomowe powinny trwa? nie krócej ni? jeden semestr, w wymiarze godzinowym nie mniejszym ni? 100 godzin i nie d?u?ej ni? 4 semestry, z uwzgl?dnieniem zapisów okre?lonych w § 1 ust. 5.

3.        Studia podyplomowe realizowane s? na podstawie planu studiów i programu nauczania, opracowanego przez kierownika studiów i uchwalonego przez rad? wydzia?u. Rada wydzia?u uchwala tak?e zasady ustalania ko?cowej oceny uko?czenia studiów, a tak?e warunki uzyskania ?wiadectwa uko?czenia studiów.

4.        Plan studiów podyplomowych zawiera wykaz przedmiotów, liczb? godzin w uk?adzie semestralnym i kryteria zaliczania przedmiotów.

5.        Studia podyplomowe mog? by? realizowane z wykorzystaniem technik kszta?cenia „na odleg?o??”.

6.        Szczegó?owy zakres wymaga? z poszczególnych zaj?? (znajomo?? literatury, wykonanie prac kontrolnych, itp.), ustala nauczyciel akademicki prowadz?cy zaj?cia.

7.        Uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje kart? zaliczeniow? oraz indeks.

8.        Warunkiem uko?czenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w okre?lonym terminie wszystkich zalicze? lub zdanie egzaminów z przedmiotów obj?tych planem studiów.

9.        Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje si? nast?puj?c? skal? ocen:

a.       bardzo dobry              -          5,0

b.      dobry plus                   -          4,5

c.       dobry                          -          4,0

d.      dostateczny plus          -          3,5

e.       dostateczny                 -          3,0

f.        niedostateczny -          2,0

g.       zaliczenie bez oceny     -          zal.

10. Na ?wiadectwie uko?czenia studiów podyplomowych wpisuje si? ostateczny wynik studiów, wyrównany do pe?nej ocen wg zasady:

a)      do 3,50                       -          dostateczny

b)      od 3,51 do 4,50          -          dobry

c)      od 4,51                       -          bardzo dobry

 

VI. PRAWA I OBOWI?ZKI UCZESTNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

§ 6

Uczestnik studiów podyplomowych ma prawo do:

a)      zdobywania wiedzy,

b)      rozwijania w?asnych zainteresowa? naukowych i artystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszcze? dydaktycznych urz?dze? uczelni w ramach mo?liwo?ci finansowych i organizacyjnych uczelni.

§ 7

Uczestnik studiów podyplomowych zobowi?zany jest do:

a)      uczestniczenia w programowych zaj?ciach dydaktycznych i terminowego sk?adania egzaminów i zalicze? z przedmiotów obj?tych planem studiów i programem nauczania,

b)      uiszczania op?at za studia w okre?lonych terminach,

c)      przestrzegania przepisów obowi?zuj?cych w uczelni.

 

§ 8

1.        Skre?lenie z listy uczestników studiów podyplomowych nast?puje w przypadku:

rezygnacji ze studiów,

niewype?nienia obowi?zków wynikaj?cych z planu studiów i programu nauczania,

niewniesienia op?aty za zaj?cia dydaktyczne.

2.        Uczestnik studiów podyplomowych, który w terminie trzech miesi?cy od dnia zako?czenia zaj?? nie uzyska? zalicze? lub nie zda? egzaminów ustalonych w planie studiów, zostaje skre?lony z listy uczestników studiów podyplomowych.

3.        W uzasadnionych przypadkach, na wniosek uczestnika studiów podyplomowych, kierownik studiów mo?e ten termin przed?u?y? o dalsze trzy miesi?ce.

4.        Egzamin ko?cowy, o ile plan studiów przewiduje taki egzamin, odbywa si? przed komisj? powo?an? przez dziekana na wniosek kierownika studiów podyplomowych w sk?adzie minimum trzech osób. W sk?ad komisji wchodz?: kierownik studiów podyplomowych jako przewodnicz?cy, nauczyciel akademicki prowadz?cy prac? ko?cow?, nauczyciel akademicki posiadaj?cy tytu? lub stopie? naukowy doktora habilitowanego merytorycznie zwi?zany z problematyk? danych studiów podyplomowych.

5.        Termin egzaminu ko?cowego wyznacza kierownik studiów.

6.        W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej, uczestnikowi przys?uguje prawo powtórnego przyst?pienia do egzaminu w terminie trzech miesi?cy od daty pierwszego egzaminu. Uzyskanie oceny niedostatecznej z powtórnego egzaminu ko?cowego jest równoznaczne ze skre?leniem z listy uczestników studiów podyplomowych.

7.        Osoba, która zosta?a skre?lona z listy uczestników studiów podyplomowych, mo?e je wznowi? po przerwie nie d?u?szej ni? 2 lata, w przypadku realizacji kolejnego cyklu kszta?cenia danych studiów podyplomowych. Warunki wznowienia okre?la kierownik studiów podyplomowych, który podejmuje w tej sprawie decyzj?.

 

§ 9

1.        Uczestnik studiów podyplomowych mo?e otrzyma? za?wiadczenie o odbywaniu studiów.

2.        Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje ?wiadectwo uko?czenia studiów wed?ug wzoru ustalonego odr?bnymi przepisami.

 

VII. UPRAWNIENIA I OBOWI?ZKI KIEROWNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

§ 10

1.        Kierownika studiów podyplomowych powo?uje rektor na wniosek dziekana po zasi?gni?ciu opinii rady wydzia?u spo?ród nauczycieli akademickich posiadaj?cych tytu? lub stopie? naukowy.

2.        Kierownik studiów podyplomowych mo?e wnioskowa? do rektora o powo?anie:

a.       swojego zast?pc? spo?ród nauczycieli akademickich posiadaj?cych tytu? lub stopie? naukowy,

b.      sekretarza.

3.        Do uprawnie? i obowi?zków kierownika studiów podyplomowych nale?y:

a.       organizacja studiów i nadzór nad ich przebiegiem,

b.      opracowanie planu studiów i programu nauczania oraz kryteriów zaliczania przedmiotów,

c.       przedstawienie obsady kadrowej studiów,

d.      opracowanie kosztorysu (kalkulacji) studiów wg wzoru za??czonego do niniejszego regulaminu,

e.       prowadzenie dokumentacji finansowej i ewidencji wydatków finansowych studiów (zgodnie z przyj?tym kosztorysem) – w tym zakresie wspó?pracuje z zast?pc? kanclerza – kwestorem uczelni,

f.        prowadzenie akcji promocyjnej studiów,

g.       przeprowadzenie rekrutacji kandydatów zgodnie z przepisami okre?lonymi w § 3,

h.       prowadzenie dokumentacji studiów zgodnie z uregulowaniami prawnymi oraz nadzór nad administracj? studiów,

i.         kontrola jako?ci kszta?cenia,

j.        wystawianie za?wiadcze? o uczestnictwie w studiach podyplomowych,

k.      podejmowanie decyzji w sprawach skre?lenia z listy uczestników studiów podyplomowych i wznowienia studiów,

l.         prowadzenie ewidencji i gospodarowanie drukami ?cis?ego zarachowania,

m.     przedk?adanie w Biurze ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich sprawozdania z realizacji ka?dej edycji studiów, za po?rednictwem dziekana wydzia?u wraz z rozliczeniem finansowym kosztów dzia?alno?ci studiów, w terminie jednego miesi?ca po zako?czeniu edycji.

 

VIII. ZADANIA BIURA DS. KSZTA?CENIA I SPRAW STUDENCKICH

§ 11

Do zada? Biura ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich nale?y:

1.   prowadzenie spraw formalnych zwi?zanych z tworzeniem i likwidacj? i funkcjonowaniem studiów podyplomowych,

2.   prowadzenie dokumentacji studiów podyplomowych obejmuj?cej:

a.       dokumenty dotycz?ce utworzenia studiów podyplomowych,

b.      ewidencj? uczestników studiów podyplomowych,

3.   monitorowanie efektywno?ci kszta?cenia na studiach podyplomowych,

4.   informowanie kierowników studiów podyplomowych o przepisach dotycz?cych kszta?cenia na studiach podyplomowych.

 

IX. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW

 

§ 12

1.        Uczelnia zak?ada teczk? osobow? uczestnika studiów podyplomowych, która zawiera:

a.       podanie kandydata o przyj?cie na studia wraz z kopi? decyzji o przyj?ciu oraz orygina? potwierdzenia jej dor?czenia,

b.      kwestionariusz osobowy,

c.       odpis dyplomu uko?czenia studiów wy?szych,

d.      karty zaliczeniowe,

e.       decyzje w?adz uczelni dotycz?ce przebiegu studiów, w szczególno?ci: zgody na przed?u?anie terminów zalicze?, skre?lenia z listy uczestników studiów podyplomowych,

f.        kopie dowodów op?aty za zaj?cia dydaktyczne,

g.       jeden egzemplarz pracy ko?cowej, je?eli plan studiów i program nauczania przewiduj? wykonanie takiej pracy,

h.       ?wiadectwo uko?czenia studiów podyplomowych – egzemplarz do akt,

i.         potwierdzenie odbioru ?wiadectwa uko?czenia studiów podyplomowych i jego odpisu przez osob? odbieraj?c? dokument.

2.        Teczk? osobow? uczestnika studiów podyplomowych przechowuje si? w archiwum uczelni.

§ 13

Sekretarz studiów podyplomowych prowadzi:

1.    rejestr uczestników studiów podyplomowych, do którego wpisuje si? nast?puj?ce dane:

a)      liczb? porz?dkow?,

b)      imi? i nazwisko,

c)      dat? i miejsce urodzenia,

d)      dat? rozpocz?cia studiów,

e)      informacj? o posiadanym dyplomie uko?czenia studiów wy?szych (nazwa uczelni, kierunek studiów, data wydania i numer dyplomu),

f)        dat? uko?czenia studiów podyplomowych lub skre?lenia z listy uczestników studiów podyplomowych.

2.        rejestr wydanych ?wiadectw uko?czenia studiów podyplomowych.

 

§ 14

Przebieg studiów dokumentowany jest w:

a)      karcie zaliczeniowej,

b)      indeksie uczestnika studiów podyplomowych,

c)      protoko?ach zaliczeniowych, zawieraj?cych nazw? przedmiotu, imi? (a) i nazwisko uczestników studiów podyplomowych, oceny oraz dat? i podpis osoby zaliczaj?cej przedmiot.

§ 15

Zako?czenie studiów odnotowuje si? w:

a)      rejestrze uczestników studiów podyplomowych,

b)      rejestrze wydanych ?wiadectw uko?czenia studiów podyplomowych.

 

§ 16

1.        W przypadku utraty orygina?u ?wiadectwa uko?czenia studiów podyplomowych, o którym mowa w § 9 ust. 2, uczestnik studiów podyplomowych mo?e wyst?pi? do uczelni o wydanie duplikatu.

2.        Do wydania duplikatu stosuje si? odpowiednio przepisy dotycz?ce zasad wydawania duplikatów dyplomów uko?czenia studiów.

 

§ 17

Uczelnia pobiera op?aty za wydanie ?wiadectwa uko?czenia studiów podyplomowych oraz duplikatów w wysoko?ci i trybie ustalonym odr?bnymi przepisami.

 

X. POSTANOWIENIA KO?COWE

 

§ 18

1.        Od decyzji podj?tych przez kierownika studiów podyplomowych na podstawie niniejszego regulaminu, przys?uguje prawo z?o?enia w ci?gu 14 dni odwo?ania do rektora.

2.        Decyzja rektora jest ostateczna.

§ 19

 

1.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Rektor.

2.        Dokumentacja studiów podlega archiwizowaniu w Archiwum Uniwersyteckim.

 

§ 20

W sprawach dotycz?cych dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje si? przepisy zawarte w:

a)      rozporz?dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 149, poz. 1233),

b)      zarz?dzeniu Nr 63 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2001 roku w sprawie gospodarki drukami ?cis?ego zarachowania w jednostkach organizacyjnych Uczelni,

c)      zarz?dzeniu Nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2001 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Archiwalnej, Regulaminu Organizacyjnego Archiwum i Regulaminu Rady Archiwalnej,

d)      decyzji Nr 9 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie op?at wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu uko?czenia studiów, wydanie dokumentu stwierdzaj?cego uko?czenie studiów podyplomowych oraz duplikatów wy?ej wymienionych dokumentów, a tak?e wydania dodatkowego odpisu dyplomu w t?umaczeniu na j?zyk obcy.

§ 21

Regulamin Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie uchwalony zosta? przez Senat Uczelni Uchwa?? Nr 80 z dnia 25 maja 2006 roku i wchodzi w ?ycie z dniem 1 pa?dziernika 2006 roku.


Ta strona by?a odwiedzana 941 razy (w tym z UWM 41 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-07-18
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa